top of page
Investice, fritsche.cz

Investice

Ochrana majetku, pasivní příjem a zajištění na důchod.

Investice je způsob jak zhodnotit vložené prostředky. To může znamenat zvýšení jejich hodnoty v čase, získání pravidelného příjmu nebo obojí. Je ale možné, že se investice nezhodnotí nebo dokonce, že dojde ke ztrátě.

Akcie, fritsche.cz

Akcie

Podíl na společnosti.

Akcie jsou vlastnické podíly ve společnosti. 

Každá akcie má hodnotu založenou na celkové hodnotě společnosti. Cenu akcií ovlivňují faktory nabídky a poptávky na trhu a další proměnné, jako jsou ekonomické nebo politické události. Může se jednat o zprávy, které mají dopad konkrétně na danou společnost nebo se týkají širšího odvětví.

Tyto akcie jsou veřejně obchodovány na burze cenných papírů.

Akcionáři tyto cenné papíry kupují, protože očekávají zisk jednak z vyplácených dividend (vyplacené peníze k určenému dni), tak i z růstu ceny akcie. Nákup akcií ve vhodné době může být dobrým způsobem zhodnocení peněz, hodnota akcie může vzrůst až o stovky procent. Stejně tak je ale možný pokles cen akcií a částečná nebo i úplná ztráta peněz, které do nich akcionáři vložili.

Účastí a hlasováním na valné hromadě se akcionář může podílet na rozhodování o společnosti, obvykle i na volbě jejího představenstva, dozorčí rady a podobně. Protože každá akcie znamená obvykle jeden hlas, může většinový akcionář, o společnosti rozhodovat do značné míry sám a někdy tak i poškodit menšinové akcionáře. Jejich zájmy proto musí chránit zákony, které mohou například určit procentní výši držení akcií, která vede ke zvláštním právům menšinových akcionářů.

Spočítat výnos zde.

 

 

Dluhopisy

Půjčka s úrokem.

Dluhopis umožňuje zajistit subjektu zdroj financování, aniž by si musel půjčit.

Dluhopisy typicky emituje stát, územní samosprávný celek (kraj, obec) nebo obchodní korporace (právnická osoba).

 

Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od ČNB nebo pokud je udělena výjimka ČNB, např. velikostí emise do 1 mil. eur. V jiném případě může být nabízen pouze neveřejně.

Majitel dluhopisu má právo získat od osoby, která ho vydala, v dohodnutém termínu jeho nominální hodnotu v penězích nebo jiném majetkovém ekvivalentu. Dluhopis také může stanovit právo vlastníka na získání procenta z jeho nominální hodnoty nebo jiných majetkových práv. Výnosy investora se mohou skládat ze dvou složek: pravidelné platby v dohodnuté výši a rozdíl mezi kupní cenou dluhopisu a splatnou cenou. Často se vyskytují dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou, která je spojena s mezibankovními sazbami, refinancováním nebo jinými finančními ukazateli.

Jako investice jsou dluhopisy atraktivní pevnou dobou oběhu na trhu a pevným úrokovým výnosem, což umožňuje přesně předpovědět výši návratnosti takové investice. Samozřejmě, že rizika selhání emitenta jsou totožná jak s investicemi do dluhopisů, tak s nákupem akcií.

Spočítat výnos zde.

Dluhopisy, fritsche.cz
Podílové fondy, fritsche.cz

Podílové fondy

Rozložení rizika portfolia.

Podílový fond je investiční fond, který sdružuje peníze od více investorů a investuje je do různých finančních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo komodity. Podílové fondy jsou cenným nástrojem pro investování, protože umožňují investorům diverzifikovat své portfolio a snížit riziko.

Investiční fond je obecný pojem, který zahrnuje i podílové fondy. Investiční fond může být také právnickou osobou, jako je akciová společnost nebo investiční společnost.

 

Důvody použití podílových fondů jsou například:

Neomezené množství emitovaných podílových listů.

Profesionální správa majetku – investor nemusí sledovat vývoj trhů, protože se o jeho majetek stará profesionální správce.

Volný vstup a výstup – podílník může kdykoliv do fondu vstoupit i vystoupit (nechat odkoupit podílové listy) za tržní cenu.

Možnost diverzifikace rizik – fond obvykle obsahuje široké spektrum aktiv, tím pádem problémy spojené s jedním cenným papírem nemusí postihnout celou investici výrazným způsobem.

Spočítat výnos zde.

Nemovitosti

Zhodnocení majetku.

 

Investiční nemovitost lze pořizovat za účelem krátkodobé i dlouhodobé investice, rovněž i za účelem spekulace na růst ceny.

Nemovitost pořízená za účelem spekulace může být libovolná nemovitost, o níž kupující předpokládá, že její cena v blízké době poroste. Časový horizont takové investice je poměrně krátký, nejčastěji 1 až 3 roky.

Nemovitost jako krátkodobá investice, je nejčastěji pořízená za účelem pronájmu a využívá již výhod předpokládaného růstu ceny. Nejčastěji s horizontem 5 až 10 let.

Horizont dlouhodobé investice do nemovitostí je 10 a více let, tyto investice využívají výhody zhodnocení majetku v čase a rovněž zisků z pronájmu.

S nákupem vlastní nemovitosti je ovšem spojen nemalý finanční výdaj a zpravidla mnohaletý závazek splácet půjčený obnos (hypotéka apod.). Dále musí pronajímatel řešit financování údržby, větších oprav, případných stavebních úprav, poplatků navázaných na provoz, starosti s výběrem nájemníků, potíže s nájemníky atd.

Pokud potřebuje majitel svou nemovitost prodat, bývá to delší proces v řádu měsíců.

Pokud se chce investor vyhnout starostem, nabízí se mu možnost investovat své peníze do tzv. nemovitostního fondu.

Spočítat výnos zde.

Investiční nemovitost, fritsche.cz
Zlato, fritsche.cz

Investiční zlato

Uchování hodnoty.

Zlato bylo využíváno jako jistá forma peněz, přinejmenším od roku 560 př. n. l. Situace se však začala měnit po první světové válce. Do té doby sloužilo zlato uložené ve státních bankách jako zlatý standard. Kvůli enormním válečným výdajům začaly země od garance zlatem upouštět. Tyto kroky vyvolaly inflaci.

Po druhé světové válce měl stejné situaci zabránit Brettonwoodský měnový systém. Ten byl podepsaný v červenci roku 1944 a stal se platný o rok později. Dohoda ale vydržela jen necelých třicet let. V roce 1971 padly pevně dané kurzy měn i zlata a vznikly podmínky pro současné určování ceny, kdy hodnotu měn i zlata určuje tržní nabídka a poptávka. Následkem toho cena zlata začala prudce stoupat.

 

Investiční zlato je dle evropské legislativy osvobozeno od DPH. Je stále považováno za nositele hodnoty, především v dobách krize.

Centrální banky si uchovávají stále velké zlaté rezervy.

Na Zemi je pouze pouze omezená zásoba zlata, která čítá asi 170 tisíc tun. Kvůli tomuto omezení a vlastnostem, jako je stálost, inertnost, vysoká hustota a odolnost proti korozi, které zlatu předurčují široké využití ve šperkařství, průmyslu a finančnictví, jeho cena z dlouhodobého hlediska neustále roste.

Spočítat výnos zde.

Kryptoměny

Alternativní spekulace.

Kryptoměna se opírá o asymetrickou kryptografii, tj. šifrování, pro řetězení digitálních podpisů jednotlivých převodů, peer-to-peer sítě a decentralizaci.

Kryptoměny lze nakupovat stejně jako jakoukoliv jinou měnu nebo s nimi spekulovat úplně stejně jako s ostatními měnami.

 

Kryptoměna má podobné ekonomické charakteristiky jako zlatý standard. Od tradičních peněz se liší hlavně nepřítomností centrální autority.

Běžné vlastnosti kryptoměn jsou, například:

Decentralizace - nemá žádnou centrální autoritu, žádnou centrální banku.

Žádný prostředník - peníze se posílají přímo bez prostředníků, bank a kreditních společností.

(Pseudo)anonymní - s transakcí nejsou spojené žádné osobní a citlivé údaje, ale i tak lze transakce vystopovat.

Transparentnost - je plně transparentní díky veřejné databázi zvané blockchain, která ukazuje všechny proběhlé transakce v síti.

Já osobně investuji do kryptoměn a to přes Brokera eToro,  jak investuji se můžete podívat, zde.

 

Kryptoměny, fritsche.cz
eToro, fritsche.cz

Vlastní cestou

Vlastní správa peněz.

Investování vlastní cestou je způsob, jak investovat bez toho, abyste museli využívat služeb finanční instituce, jako je banka nebo investiční společnost.

Když investujete, nejprve si musíte vybrat brokera. Poté si musíte otevřít obchodní účet a vložit peníze. Broker vám poskytne přístup k burzám, kde můžete nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy, kryptoměny, komodity nebo deriváty.

Výhody mohou být například:

Můžete si vybrat konkrétní finanční aktiva, která chcete vlastnit, a můžete si nastavit své vlastní investiční strategie.

Můžete ušetřit peníze na poplatcích. 

Nevýhody mohou být třeba:

Musíte se naučit, jak hodnotit společnosti, analyzovat trhy a řídit své riziko.

Musíte se pravidelně informovat o trzích a analyzovat finanční aktiva.

 

I když se naučíte vše o investování, stále můžete udělat chyby. Je důležité být si vědom rizika.

Já osobně investuji po vlastní ose a to přes Brokera eToro,  jak investuji se můžete podívat, zde.

bottom of page