top of page

Jaký je rozdíl mezi novou, časovou nebo obecnou cenou?

Jednoznačně nejdůležitějším parametrem u pojištění majetku je, v jakých cenách pojišťovna poskytuje pojistné plnění při vzniku pojistné události.


Pojištění majetku, fritsche.cz

Jaký je tedy rozdíl mezi cenou novou, časovou nebo obecnou?


Pojistné plnění může být stanoveno v nových cenách nebo v časových cenách, v poslední době bývá pak někdy časová cena nahrazována tzv. cenou obvyklou.


Toto rozdělení je dobré znát při likvidaci škody, je dobré vědět v jakých cenách vám škoda bude hrazena.


Většina pojišťoven u nových produktů poskytuje pojistné plnění v nových cenách, pokud není ve smlouvě nebo v pojistných podmínkách sjednáno jinak. Při uzavírání pojistné smlouvy je tato znalost velmi důležitá.


Pokusím se stručně vysvětlit jaký je rozdíl mezi novou, časovou nebo obecnou cenou.


Nová cena


Je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc zcela novou, stejného druhu a účelu.


Časová cena


Je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci. 


Obecná cena


Je cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji předmětné věci v daném čase a místě pojištění.


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page