top of page

Finanční poradenství

Finanční poradenství je poskytování poradenství, a to jak osobního a rodinného, jež se týká fyzických osob, tak i firemního týkající se právnických osob. Ve všech zmiňovaných sférách se zaměřuje na finanční otázky. Je to služba zahrnující poskytování rad ohledně investování finančních prostředků. Obvyklými okruhy finančního poradenství je zajištění rizik hrozících klientům, ať už v zaměstnání, ve sportu, dále také financování bydlení atd...


Finanční poradce, fritsche.cz

Finanční poradce je člověk, který klientovi poskytuje odborný názor na řešení životních potřeb z hlediska financí. Takový člověk poskytuje rady ohledně efektivního hospodaření s finančními prostředky, vytváření majetku a investování.


Výsledkem finančního poradenství může být realizace nebo i nerealizace řešení potřeb klienta. Avšak až na základě toho, že finanční poradce upozorní klienta na všechny možné výhody a nevýhody daného řešení.


To, že klient vyhledá finančního poradce je způsobeno tím, že každý člověk, v průběhu svého života, řeší nejrůznější potřeby finančního charakteru: spoření (úspory a jejich zhodnocení), životní (zajištění příjmu v  nemoci nebo ve stáří, v případě úrazu a jeho trvalých následků), penzijní nebo majetkové pojištění, úvěry, včetně těch hypotečních a jiné. Klient očekává od finančního poradce odbornost a menší časovou náročnost při řešení jeho potřeb. Ovšem u finančního poradce není důležitá jen odbornost, ale zároveň také etický přístup a osobní odpovědnost ke své profesi..


Finanční poradci nemají příliš dobrou pověst. Částečně je to dáno tím, že je na ně nahlíženo jako na někoho, kdo chce z klienta dostat peníze. Přispíval tomu i fakt, že během školení a vzdělávání, při přípravě na povinné zkoušky, jsou poradci školeni, jak prodat nejvíce finančních produktů. Nicméně tento trend začíná upadat a je kladen větší důraz na “finanční zdraví” klienta. Tudíž je nutné se klientem zabývat jako celkem a nesoustředit se na prodej určitého produktu.


Nezávislé finanční poradenství

Subjektů poskytujících finanční poradenství je mnoho. Teoreticky by měl sice poradce hájit zájmy klienta, avšak v praxi se může vyskytovat v konfliktu zájmů, a to tehdy, je-li motivován především výší provize u konkrétního produktu a upřednostní tedy výši svého zisku před doporučením optimálního produktu pro svého klienta.


Služby soukromého finančního poradenství poskytují jednak finanční ústavy, většinou banky s širokou škálou dceřiných společností (banka + stavební spořitelna + penzijní fond + pojišťovna), se snahou o maximalizaci svého podílu na trhu. Výhodou je komplexní řešení často na jednom místě, nevýhodou nutné univerzální řešení, které nemusí vyhovovat každému. V rámci univerzálního přístupu k řešení existují na trhu lokální i nadnárodní společnosti poskytující tyto služby prostřednictvím svých obchodních sítí.


V této oblasti podnikání je rozšířeno jak řešení formou pobočkových sítí, tak i modelem MLM. Vzhledem ke specifikům těchto služeb je i z hlediska zákonné úpravy tato činnost regulována ČNB – formou autorizace jednotlivých subjektů na trhu oprávněných k poskytování těchto služeb, kteří musejí mít pro svou činnost licenci.


Techniky používané finančními poradci mohou škodit, lze se setkat s poradci, kteří nejsou dobří ve znalosti produktů, ale umí dobře manipulovat s lidmi. Jediná obrana proti tomu je finančního poradce si prověřit.


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page